Услуги

Счетоводни консултации и услуги на дружества

▶️ Регистрация по ЗДДС на дружества

▶️ Осчетоводяване на извършените стопански операции съгласно българското законодателство и европейското законодателство съгласно специфичните нужди според дейността на дружеството.

▶️ Изготвяне на счетоводна политика на дружество съгласно неговата дейност.

▶️ Едностранно и двустранно счетоводно отчитане на ЕТ,ЕООД, ООД

▶️ Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС подаването на тези справки в НАП

▶️ Изготвяне на пълна документация във връзка със Закона за ДДС на дружеството – внасяне на дължимо ДДС или възстановяване на внесено ДДС.

▶️ Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки

▶️ Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на дружеството.

Изчисляване на амортизационните отчисления

Изчисляване на текущия финансов резултат

 

Услуги свързани с ТРЗ и личен състав

▶️ Изготвяне на цялостни досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди и др.

▶️ Изготвяне на месечните ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП

▶️ Изготвяне на платежните нареждания за осигуровките и данъците на персонала

▶️ Изготвяне на предварителни разчети за сумата на дължимите осигуровки за месеца

▶️ Подаване на болничните листове в НОИ

▶️ Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения във връзка с отношения с НАП, НОИ, Инспекция по труда и останалите държавни институции.

▶️ Консултации и съвети относно промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство.

▶️ Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителната тежест.

Услуги свързани с годишно отчитане на дружества

▶️ Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

▶️ Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети

▶️ Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО

▶️ Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Счетоводни услуги на онлайн магазини и платформи

▶️ Изготвяне на счетоводно отчитане на продажбите.

▶️ Изготвяне на необходимата данъчна документация свързана с онлайн продажбите.

▶️ Следене и изготвяне на необходимата документация по отчитане на онлайн магазините и платформите в НАП.

▶️ Извършване на консултации относно отчитане на продажбите в онлайн магазини и платформи.

ЗАЯВИ НЯКОЯ ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ САМО С ЕДНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ!